Görüntüleme Tercihi Konu Görünümü | Tam Görünüm
Korece ve Türkçe Ortak Kelimeler


clock08-16-2011, 04:56 PM
Yorum: #1
Türkçe ve Korece Ortak Kelimeler
Dr. Han-Woo Choi (Handong University / G. KORE) Türkçe Eski Korece'ye giren Türkçe kelimelerle ilgili bir çok çalışma yapmıştır. İşte bu çalışmaları doğrultusunda hazırladığı makalelerinden biri.
Not: Bu konu hazırlanılırken Ahmet Yesevi Üniversitesi kaynak edinilmiştir. Makalenin tamamını görmek için bakabilirsiniz. Ama ben her yerde aynı alıntı bulunduğundan ve bilimselliğinden dolayı anlaşılması zor olduğundan özetle açıklamayı uygun buldum.
Eski Korece’de Türkçe Ödünç Kelimeler
Korecede pek çok Altayca ödünç kelime bulunmaktadır. Bu ödünç Altayca kelimelerin çoğu ise Türkçe'dir.
Bunların esas olarak iki ayrı dönemde Koreceye girdikleri kabul edilmektedir.
Korecedeki Altayca kelimelerin çoğu 13. yüzyılın ortalarında,
Koredeki Moğol egemenliği döneminde ödünçlenmiştir. Ayrıca
Kore tarihinin daha erken dönemlerinde, ilk veya eski Korece
döneminde de ödünçlenmiş çok sayıda Altayca kelime bulabiliriz.
Korece konusuyla en çok ilgilenen Batılı bilim adamları Ramstedt ve Poppe
olmuştur. Bu iki bilginin konuyla ilgili görüşleri arasında bazı farklılıklar vardır.
Ramstedt Korece ile diğer Altay dilleri arasındaki genetik ilişkiden söz
ederken Koreceyi diğer Altay dilleri ile aynı ölçüde yakın bir dil saymıştır.
Fakat onun öğrencisi Poppe, Korecenin Altay dil birliği içindeki yeri konusunda
bazı şüpheler taşır. Ona göre Korecenin bir Altay dili olma ihtimali yüksektir;
ancak Korece bir Altay dili ise Altay dil ailesinden, yani Proto-Altay dilinden
en erken ayrılan dil olmalıdır. Bundan dolayı Korece diğer Altay dillerinden
biraz uzak kalmıştır.
Bu konu hakkındaki Han Woo Choi'ni görüşü ise şudur: Korece kesin bir şekilde
Altay dil ailesine mensuptur ve Altay dilleri içinde en çok Türk diline
yakındır.
Kendisi bu konuyu 1989'da şöyle açıklamaktadır:"Şimdiye kadar yapılmış araştırmalar dışında, kendi araştırmalarımın sonucu olarak Korece ile Türkçe arasında 180’e yakın yeni ortak
kelime ve 90’a yakın ortak ek bulunmuştur. Üstelik bu ortak unsurların
çoğu yalnız Türkçe ile Korece arasında değil, Moğolca ve Mançu-
Tunguzca gibi diğer Altay dillerinde de mevcuttur. Ortak kelimeler bir
yana bırakılırsa, çalışmalarımdan elde ettiğim ortak unsurlar şunlardır:
İsim yapma ekleri 37, fiil yapma ekleri 14, hal ekleri 9, zamirler 8, sıfat
fiiller 5, zarf fiiller 12, çoğul ekleri 2."

"Bu makalede ilk Kore devletleri devrinde Türkçeden Koreceye geçmiş
ödünç kelimeler üzerinde duracağım. Bilindiği gibi milâttan önceki asırlarda
Kore’nin ilk devleti olan Kocoson ile Proto-Türkler olarak bilinen
Hunlar arasında coğrafî ve kültürel açıdan oldukça sık münasebetler olmuştur.
Bu iki devlet ve bunlardan sonra kurulan devletler de bir Altay
kavimler birliği halinde Çin’e karşı savaşmışlardır. Bu sıralarda ve ondan
önceki dönemlerde Korece ve Türkçe arasında hem kültürel hem de söz
varlığı anlamında ödünçlemeler olmuştur."
Dr. Choi makalesinde Koredevletinin ilk devirlerinde Türkçeden Koreceye geçmiş kelimeleri şöyle sıralıyor.
1. Korece ori “ördek”: Orta Korecede 'orh' ve 'orhi' olarak iki şekli vardır. Bu
kelimedeki /h/, epithesis denilen bir ses olayı sonucu eklenmiş bir ünsüzdür. Ayrıca orhi şeklinin sonunda bulunan /i/ ünlüsü Korecede sık görülen isimden isimyapma ekidir. Modern Korecesi ise ori şeklindedir. Öte yandan, bu kelime Yakutçada uzun ünlülü olarak "o:r" şeklinde bulunmaktadır. Eski Uygurcada ördek “ördek” kelimesi vardır (Ligeti 1966: 190). Clauson (sir unvanlı ünlü ingiliz türkolog), bu
kelimenin or- “yüksek yere çıkmak” fiili ile isim yapma eki –dek gibi iki ayrı
morfemden' meydana gelmiş olduğunu iddia etmiştir. Fakat, bildiğimiz gibi Türkçede –dek şeklinde bir isimden isim yapma eki bulunmamaktadır. Dr. Choi'ye göre bu, Türkçe 'ör' kelimesi ile bilinmeyen bir dilden geçmiş -dek kelimesinden oluşmuş ve hendiadion olarak kullanılmıştır.
2.Korece turumi “turna”: Bu kelime Eski Türkçeden Koreceye geçmiştir. Eski Türkçede 'turunya', Orta Türkçede 'turna' şeklindedir. Kıpçakça, Kumanca, Osmanlıca gibi tarihi Türk dillerinde de aynı şekilde geçmektedir. Azerice ve Türkmencede ise durna şeklindedir. Öte yandan, Yakutçada bu kelime 'turuya' şeklindedir ve bu Tunguzcaya da geçmiştir: 'turuya'. Bu kelime Japonca tarafından da 'turu' şeklinde alınmıştır.

'Morfem:Bir dildeki bölünmeyen , çoğu ek halindeki, en küçük anlamlı birim.
clock08-16-2011, 04:59 PM
Yorum: #2
Ben yaparsam yakışık almaz bu yüzden sana söyleyeyim dedim...Yazını daha estetik bir halde yazabilirsin.Büyük ve kalın mesela...Başlık daha renkli ve büyük olursa bir de boşluk bırakırsan başlıkla yazı arasında daha hoş olur benceWink
clock08-16-2011, 05:29 PM
Yorum: #3
3. Korece 'bora' “kar fırtınası”: Korecede bu kelime yalnız nunbora “kar fırtına” (nun “kar” anlamındadır) kelimesinde bulunmaktadır. Bu kelime ilk defa Orhon Türkçesinde bor “kar fırtınası, şiddetli yağmur” şeklinde bulunmaktadır. Çağataycada 'borağan' şeklindedir ve bu Moğolcadan geçmiştir. Bugünkü Türk lehçelerinde de bu kelime bulunmaktadır;
Türkmence bo:ran “id”leri., Kazakça boran “id”leri., Tuvasça bora:n “id”leri., Tatarca buran “id”leri. Fakat bunların hepsi Moğolcadan geçmiştir. Çok ilginçtir ki Anadolu Türkçesinde bora şekli kullanılmaktadır ve bu şekil Eski Türkçe bor şekline paragoge( türeme) ses olayıyla sonuna ünlü ilave edilerek meydana gelmiştir. Öte yandan, Anadolu Türkçesinde Moğolcadan geçmiş 'boran' şekli de bulunmaktadır. Bu kelime
Moğolca ve Tunguzcada da bulunmaktadır; Moğolca boroğan “yağmur”, Lam. burkun “kar fırtınası”, Evenkice burkan “id”leri. Bu kelime Yakutçadan Evenkiceye geçmiştir. Yakutça 'burxa:n' “kar fırtınası”. Poppe’ye (Ramstedt'in öğrencisi) göre Moğolca 'boroğan', buruğan’dan gelişmiştir. Poppe bu kelimeyi Türkçe bur- fiili ile karşılaştırmıştır.
Fakat Poppe’nin bu görüşü yanlıştır, çünkü Kazakça ve Kırgızcada
Moğolcadan geçmiş boran kelimesinin yanında bora- fiili bulunmaktadır. Bu
fiil, isimden isim yapma eki bor ile isimden fiil yapma eki –a-’dan meydana gelmiştir.
4. Korece 'cokha' “yeğen”: Bu kelime Moğolca ve Mançu-Tunguz
dillerinde görünmemekte ve yalnız Orhon Türkçesinde 'çıqan' şeklinde bulunmaktadır.
5. Korece 'tonga' “kuvvetli, kalın ve güçlü halat”: Bu yalnız tongacur “kuvvetli halat” kelimesinde görünmektedir. Eski ve Orta Türkçede 'tonga' oldukça sık görünmektedir.( Misal tongaya basmak- düşmek günümüzde kullanılır.-Nesli HAN) Bu kelime Kaşgarlı Mahmud’un lugatında “kaplan”, Clauson’a göre “kahraman”, İbnü Mühenna’ya göre ise “kuvvetli” anlamındadır. Öte yandan bu kelime Çince kaynaklarda da 'd’ung-nga' olarak geçmektedir. Bu kelime büyük ihtimalle Mançu-Tunguzca yoluyla Koreceye geçmiştir.
6. Koece w∋ri “iri köpek”: Bu kelime Kore’nin güney eyaletinde kullanılmaktadır.
Bu Eski Türkçe böri “kurt” ile aynıdır ve Türkçeden Koreceye geçmiştir.
Yenisey Ostyak ve Rus dillerine de geçmiştir.
7. Korece 'toksuri' “doğan”: Bu kelime dışında Korecede “doğanın bir çeşidini ifade eden ve 'suri' ile yapılmış iki kelime daha vardır: "surimae (<*suri + mae “doğan”) ve "surisae (< suri + sae “kuş”). Öte yandan, anlamı belli olmayan suri tek başına hiç kullanılmamaktadır. Fakat bu örneklerden 'toksuri' kelimesinin 'tok' ve 'suri' şeklinde iki kelimeden meydana gelmiş olduğu anlaşılmaktadır.
Korece tok kelimesi Türkçe “doğan” anlamındaki 'toğan' (<*tok+kan)
kelimesinde yaşamaktadır. Türkçe toğan kelimesi *tok ve kökeni belli olmayan *kan şeklinde iki kelimeden meydana gelmiş ve hendiadion ( kelime kökeni almanca; anlamı ikileme koşma) olarak kullanılmıştır. Türkçe *tok ise büyük ihtimalle proto veya eski Türkçeden Koreceye geçmiştir.
8. Korece 'kåo' “uyuyan kişiyi bastıran kötü ruh”: Bugünkü Korecede bu kelime 'kawi' şeklindedir. Orta Türkçe Oğuz diyalektinde “kötü ruha tutulmuş hal” anlamında 'kowu' ve 'kowuz' şekli vardır. Kaşgarlı Mahmud’un lugatinde bu kelime hakkında ilginç bir izah vardır; Kötü ruha tutulmuş adamdan kötü ruhu kovarken soğuk suyu adamın yüzüne döküp “kowu! kowu!” diye bağırırlarmış.
Clauson (Türkolog demiştik) ve Dankoff’a (Türk ve İslam araştırma profesörü) göre bu kelime “kovmak” anlamındaki Türkçe fiil 'kow-’dan gelişmiştir. Fakat bu görüş pek inandırıcı değildir. Çünkü Türkçede fiilden isim yapma eki –u veya –uz nadir görünmektedir ve istisnasız olarak geçişli fiillerle kullanılmıştır. Bunun dışında semantik bakımdan da pek ilgili görünmemektedir. Bence iki ihtimal vardır: birincisi, isim olan kowu’ya küçültme eki –ç gelmiş olması; ikincisi, isim olan kow ile “uçmak, yok olmak” anlamındaki uç- fiilinin beraber kullanılmış olması. İkincisi kow uç! “kötü ruh! yok ol!” anlamındadır.
Öte yandan, Korece şekil kawi, arkaik şekil kåw’e isimden isim yapma eki –
i’nin eklenmesi ile sonradan gelişmiştir.
9. Korece 'tark' “tavuk”: Bu Eski Uygurca ve Orta Türkçe takığu “evcil kuş” ile aynıdır. Bu kelime tak ve –ğu şeklinde iki morfemden (bakınız ilk yorumum--Nesli HAN) meydana gelmiştir.
Clauson, –ğu’nun Eski Türkçe hayvan isimlerinde sık sık rastlanan
–ğa ile aynı isim yapma eki olduğunu söylemiştir: Türkçe kaburğa “baykuş”, torğa “tarla kuşu”. Fakat, bence –ğu’nun Çince bir ödünç kelime olması ihtimali büyüktür (Karl. 126). Türkçe takığu, takı ve ğu şeklindeki iki kelimenin ikileme olarak yanyana kullanılmış şeklidir. Eski Türkçe takı biçimi, /r/ (Eski mi?-- Nesli HAN) ünsüzünün düşmesi ve sonda /ı/ sesi türemesiyle ortaya çıkmıştır..
Korecenin şivelerinde /r/ düşmesiyle /tak/ şeklinde kullanılış yaygındır. Bu
kelime Moğolcada da görünmektedir: Moğolca 'takijan' “piliç”. Bu kelime, tak “tavuk” ile dönüşümlü-aitlik eki –ijan’dan oluşmuştur.
Korece tark kelimesinin Türkçeden Koreceye mi yoksa Koreceden Türkçeye
mi geçmiş olduğu belli değildir.
clock08-16-2011, 05:44 PM
Yorum: #4
Sezgiciğim; uyarın için teşekkürler. Haklısın ama ben hem aceleye getirdim hem de sorun çıkmasından korktuğum için özen gösteremedim. Uzun bir konu; hala bitmedi. Ayrıca daha da anlaşılır olması için bilimsel kelimeleri ve bilim adamlarını da araştırıyorum. Tamamen bitirebildiğimde güzel bir konu olması dileğiyle...
clock08-16-2011, 05:57 PM
Yorum: #5
(08-16-2011 05:44 PM)Nesli HAN Nickli Kullanıcıdan Alıntı:  
Sezgiciğim; uyarın için teşekkürler. Haklısın ama ben hem aceleye getirdim hem de sorun çıkmasından korktuğum için özen gösteremedim. Uzun bir konu; hala bitmedi. Ayrıca daha da anlaşılır olması için bilimsel kelimeleri ve bilim adamlarını da araştırıyorum. Tamamen bitirebildiğimde güzel bir konu olması dileğiyle...

Anlıyorum canım, ama işte zaten uzun olduğu için okumak zor geliyor.Sen zaten istediğin gibi düzenlersin bittikten sonraWink
clock08-16-2011, 06:04 PM
Yorum: #6
harika bu ya cnm ellerine sağlık SmileWinkBig Grin
clock08-16-2011, 06:46 PM
Yorum: #7
çok iyi gerçekten artık kader mi desek ne desek kelimelerimiz bile ortakmış Big Grin haha lol
clock08-16-2011, 06:52 PM
Yorum: #8
Emeğine sağlık eminim güzel bi konudur da....ben bu kadar yazıyı okumaya üşenirim ya Confused Hem daha devamıda varmış. Çok uzun konu :/
clock08-16-2011, 06:56 PM
Yorum: #9
Harika konu bayıldım Big Grin lol
ellerine sağlık lol
clock08-16-2011, 08:39 PM
Yorum: #10
dil bilgisi olarak türkçeye en çok bennzeyen dil koreceymiş türçe hocamız söylemiştiCool
[-]
Hızlı Cevap
Konu
İfadeler
:) :s :huh:
;) :cool: :D
:P :angel: =[]
=# :{} :(
[Daha fazla göster]
Captcha Güvenlik Kodu
Captcha Güvenlik Kodu
(Büyük / Küçük Harf Duyarlıdır)
Lütfen, sol tarafta görmüş olduğunuz resmin, üzerindeki harf ve rakamlardan oluşan Güvenlik Kodunu, aşağıdaki metin kutusuna giriniz. Bu işlem spam yorumları engellemek için kullanılmaktadır.
Yararlı linkler: KT Kuralları, Kore, Kore Dizileri, izle
Site içerik sağlayıcı: Koreanturk.com (Official)