Görüntüleme Tercihi Konu Görünümü | Tam Görünüm
Baby V.O.X. Lyrics


clock10-21-2009, 06:41 PM
Yorum: #21
Nun Mool (Tears)

Dae dab ubt neun moon ja leul ddoh bo nae go eet go
Sa jin sok ae nuh neun geu juh oot go man eet go
Jal dwen eel ee la go ae ssuh we loh ha ji man
Na ae doo noon en ddoh noon mool man ee geu leu go eet go
Ma ji mak in sa neun ee mee jun ha go wat neun dae
Buhl ssuh boo tuh nan ddoh gi da lim ae ji chuh buh lyuh ssuh

*Dashi dol ah wah nuh ubt neun sae sang eun
Nal gyun dil soo ubt ssuh
Ni sarang ubt shin ah moo guht doh
Ah nin guhl ahl jan ah
Ga ji mal la go ga ji mal la go
Ae won ha go eet ssuh
Nuh doh na leul sarang han da go neul mal haet wat neun dae
Oori yun in eul nan mid go eet ssuh
Ni mam sok ae da shi jo geum ee la doh
Nae ja li ga seng gi gae dwae myun
Nae gae dol ah wah

rap)
Ee jen eet juh moh doo eet juh
Nae ga ga jil soo eet neun gun
Nuh ae gae neun ee jen ubt ssuh
Da shi dol ah oh ji ahn ah
Ha ji man ah jik doh na neun mid eul soo ga ubt ssuh
Ji nan nal eun moh doo kkoom ee la go
Seng gak hae ya hae

Ee mee na leul eet juht da go
Nun nae gae mal ha go
Ba da deul ee gi en ga seum ee juh lyuh oh go
Jib ae oh neun gil ae hok shi
Ni ga eet sseul kka ga dun gil eul mum choo go
Da shi ddoh dwee dol ah bo go
Ee jae kkeut chee lan guhl na neun mid eul soo ubt ssuh
Han bun doh jung mal nae gae ee lun juk ubt ssuht neun dae

repeat *
clock10-21-2009, 06:43 PM
Yorum: #22
Loveless

*Mi chil deut shee sarang haet dun gi euk ma juh
My love da sa la juh buh li go
Nuh leul ba la bo myuh ae ssuh oot suh bwah doh
Nae mam sok uh di loh nuh ae sarang eun ubt ssuh

Ee jae neun nae gyuh tae suh doh
Hon ja chuh lum wae loh oon na
Wae geu lun ji nae gae dah eun
Nae ib sool ma juh ee jen dduhl lim jo cha sa la ji go
Ma chi guh jit seul mal ha deut shee
Sarang han dan geu mal doh nan him ee deul uh

repeat *

Ee luh kae nuhl gyuh tae doo go
Ga shik cuh lum sarang ha neun nal mo leu ni
Mal ubt shee nal ba la bo neun
Nuh ae shi sun jo cha boo dam seu luh
Ee jen ee byul ee da ga oon deut
Nuh leul dduh nal ee yo leul nan chat go eet ssuh

**Shik uh buh lin coffee chuh lum
Hyang gi ubt neun nuhl ba la bo go eet ssuh
Uh dduh ee yoo la doh
Nae gen sang gwan ubt ssuh
Nun mun juh nae gyuh teul dduh na ga gi leul ba lae

Babo chuh lum ee lun na leul mo leun chae
Nuh ae gyuh tae eet neun nal
Sarang ee la mid euh myuh nun ddoh oot go eet ssuh yea

repeat *
repeat **
clock10-21-2009, 06:44 PM
Yorum: #23
Na Rulh Jah Bah Joh (Hold Me)

*Jae bal ga ji ma
Ba leul jab ah jwoh
Nuh ma juh dduh na myun
Nam eun nal deul eun
Ddoh da shi noon mool bbon eel ten dae
Ha ji man nae ga dduh na doh
Neul geu li oon geu sarang eun
Ee jen eet jeun chae na sal go shi puh

Na leul sarang hal soo eet gaet ni
Sarang ae sang chuh bboon in na in dae
Na ah jik doh dduh na gan sarang eul
Da eet ji mot hae
Neul geu li woh man ha neun dae

Nae gyuh tae suh da leun sarang ddae moon ae
Mal ubt shee hon ja noon mool heul li go
Nuhl boo leu da geu saram ee leum eul
Neul seub gwan chuh lum nan boo leul soo doh eet neun dae

**Noo goo doh ji geum kka ji
Ee lun nal ee hae ha ji mot ha go
Nal ba la bo myuh moh doo him deul uh haet ji
Da geu lun guht chuh lum ji nan
Nae ae sarang eul ahl gae dwae myun
Nuh doh dduh na gaet ji

***Da shi moot ji ma na ae gwah guh leul
Nal dduh nan saram gwah haet dun sarang ee
Uhl ma na gi peun sarang in ji

****Moot ji ma sarang han da myun
Na ee jae neun geu gi euk eul
Nuh ae gyuh tae suh da eet go shi puh

Nal jo geum eun ee hae ha gi ba laet ji
Nuh man eun dduh na ga ji ahn ki leul
Duh jo geum man sarang hae joon da myun
Geu gi euk deul eul da ji woh nel soo eet neun dae

repeat **
repeat ***
repeat ****

Noo goon ga leul geu li woh ha myuh
Ddoh da leun saram eul
Sarang hae doh dwen da myun
Nuhl sarang hal ten dae

repeat ***

rap) Eet jeu lyuh go soo man eun nal eul cham ah waht dun na
Doo bun da shin na ddoh geu deul seng gak ha jin ahn ah
Nal ee hae ha luh ha ji ma ddoh buh lyuh doo ji ma
Nuhl boot jab go do ta in ee dwen my heart

repeat *
clock10-21-2009, 06:46 PM
Yorum: #24
Sarang Een Ga Bhwa Yoh (It Must Be Love)

Sarang een gah bwah yo[/align][/b]
Chuh eum oo ri mahn nahn soon gahn boo tuh
Nah eh mah eum eun
Ee mi ni ahn eh gahd hyuh buh ryuh suh
Noon eul dduh bwah yo
Ni ahp eh nae gah suh ee seul teh ni
Geu ruh myun nuh neun
Geu nyang ahn ah joo myun dwae

Ha neul eh bahn jjahk ee neun byuhl eul bwah yo
Nae gah boh goh ship uh jil guh yah
Nuh eh mahm eh ee mi nae gah ee seu ni
Ha neul eul jah yoo rohb geh dduh nah ni neun
Goo reum ee goh ship uh jil guh yah
Uhn jeh rah doh nah eh geh roh
Dahl ryuh oh goh ship eu ni

* Ah mah ee ruhn geh sarang eel gguh yah
Nuh reul nae ahn eh suh shwil soo eet geh
Ah moo guht doh bah rah ji ahn ah
Nahn nuh mahn ee seu myun dwae
Hohk shi nae gah nuhl him deul geh hahl ddaen
Nuhn noon ji seu roh nae geh yae gi hae
Nuh eh mahm ee pyuhn hahl soo eet geh
Ni gyuht eh suh gi dah ril geh nahl ahn ah jo

Ee ji mahl gi roh hae
Oo ri chuh eum mahn nahn suhl rae yuht duhn
Ee soon gahn deul ee
Young won hee gahl soo eet geh

[rap]
Ha neul eh bahn jjahk ee neun byuhl eul bwah
Geu sohk eh nae gah ee seul guh yah
Ah jik eun nuh eui mahm ee ji chuh ee suh him deul dah myun
Ni ahp en uhn jeh nah nae gah ee seul guh yah
Nuh eh geh him ee dwil geh geu geh nah eui gi bbeum ee ni

Ha neul eul jah yoo rohb geh
Dduh dah ni neun goo reum ee goh ship uh jil guh yah
Uhn jeh rah doh nah eh geh roh
Dahl ryuh oh goh ship eu ni
* repeat[b][align=center]
clock10-21-2009, 06:47 PM
Yorum: #25
Sang Chuh (Wound )

Ee ruh geh mae dahl ri myun
Nuh neun nah reul duh ship geh
Ee juh buh ril guh mahn gaht ah suh
Goh gae reu dduhl goon chae roh
Geu nyang dwi dohl ah suh suh
Him uhb shi guhl uh gah neun bahl gil

* Ah jik nae mahm eul nuh eh geh
Jun ha ji moht hahn guh gaht ah
Dah shi jun hwa reul ha ji mahn
Nae gwi gah en behl soh ri mahn ool ri goh

** Ee jeh neun ee juh yah ji
Mid eul soo uhb geht ji mahn
Uh cha pi dduh nahn mahm ee
Dohl ah oh ji neun ahn ah
Shi gahn ee ji nah gah myun
Nuhl ee ji neun moht hae doh
Mahm eh nahm eun sang chuh neun
Moh doo dah ji wo ji geht ji

Mahl roh mahn deud duhn ee byuhl
Gah mahn hee saeng gahk ha myun
Sseu di sseun oo seum mahn nah wa suh
Won mang doh mahn ee ha goh
Ool gi doh mahn ee ool goh
Ee jeh neun ee jyuh yah ha neun deh

* repeat
** repeat
clock10-21-2009, 06:51 PM
Yorum: #26
Seul Peun Gi Dae (Sad Expectations)

Ni gah gaht eun ha neul eh eet neun deh
Geu juh moh reun chuhk ha goh ji nael soo ee seul ggah
Nuh moo moo guh oon nah eui mah eum eun
Ee jeh uh di roh gah yah mahn hahl ggah

Ah moo saeng gahk uhb shi ji nae yah mahn ha nah
Moo uhl wi hae suh sahl ah gah yah mahn hahl ggah
Ee jeh noo goo doh mahm eh dool soo uhb neun
Ni ahn eh gahd heen bah boh gah dwi uh mahn gah goh

* Mae eel ah chim nah jah shin eul wi roh ha ji mahn
Ni saeng gahk eh nae moh seub eun ddoh moo nuh jyuh eet goh
Uh dduhn guht doh nuh reul dae shin hahl soo gah uhb suh
Nahn ha yuhm uhb shi noon mool mahn ddoh heul ri goh mahl ah suh

** Mi ahn hae muhn juh heh uh ji jah mahl ha myun
Ni gah dah shi dohl ah ohl jool mahn nahn ahl ah suh
Nah neun bah boh yah jung mahl bah boh yah
Myuh buhn eul nahl yong suh haet neun deh geu ddaen
Ee byuhl ee mwon ji nahn jung mahl mohl rah suh

Haru ddoh haru gah ji nah gah goh
Ee jeh ee jyuh jil ddae doh dwin guh gaht eun deh
Juhm juhm ah peun eun duh kuh jyuh mahn gah goh
Nuh eh sarang eun duh hwahk shil hae jyuh mahn gah goh

Ni gah nae gyuht eh uhb suh noon mool heul ri goh
Nae mahm jun hahl soo uhb suh dah shi ddoh ool goh
Nuh eh sarang ee nae gehn uhl mah nah
Soh joong hahn ji ee jeh suh yah nahn ahl geh dwae suh

* repeat
** repeat
clock10-21-2009, 06:52 PM
Yorum: #27
Baraem (Devotion)

Nah neun ji geum neh geh ah moo guht doh
Bah rah neun guh shi uhb suh
Geu nyang nuh reul bah rah boh neun
Guh mahn eu roh doh nahn haeng bohk hae

Nah reul sarang hahl soo eet neun
Mahm ee ah jik neh geh uhb dah myun
Nuh eui mahm ee yuhl ril ddae ggah ji
Nahn nuh reul gi dah ril guh yah

* Ji geum chuh rum geu nyang
Byung hahm uhb shi nah reul dae hae joo myun dwae
Chin goo chuh rum geu nyang
Pyuhn ahn ha geh nah reul mahn nah joo myun dwae

Nah neun joh geum ha geh nuh eui mahm eul
Gah goh ship ji neun ahn ah
Ah joo suh suh hee nahn nuh eui moh deun
Guh seul dah gah goh ship uh

Mahn eun saram deul eul mahn nah
Bohn hoo eh nahl suhn taek hae doh dwae
Geu rae yah mahn nah eui jin shil hahn
Sarang eul ahl geh dwil teh ni

* repeat

** Uhn jeh nah nuh reul mahn nahl dwae
Nae gah muhn juh jun hwa guhl uh
Mahn nah ja ha myun nuh neun
Moht ee gin chuhk nah oh ji mahn
Ee mi nahn neu ggi goh ee suh
Hahn dong ahn nae gah nuh eh geh
Youn rahk eul moht ha myun nuh doh nahl
Boh goh pah ha neun guhl

Nuh neun ee mi nuh doh moh reu geh
Nahl gi dah ri geh dwil guh yah
Bahd neun sarang eh ee mi nuhn
Eek sook hae jyuh seu ni ggah
Haru haru ji nah gahl soo rohk
Ni mah eum sohk en uhn jeh nah
Nah eui dae hahn geu ri oom deul ee
Duh nuh eh geh neun kuh jyuh gahl gguh yah

** repeat
clock10-21-2009, 06:53 PM
Yorum: #28
I'm Still Loving You

chu le ni zuihou de wenrou
xunzhao wo yi wu suoyou wa de xin yi bei shangtou
fanjing jiezhi geini ziyou
ruguo ni jhen yao zou jiu rang wo songni dao zuihou

ni huihui shou jiu liu xiahui zu gou
bu yao zhe teng wo dai ai momo qiqiu

I'm still ioving you qingqing wozhe nide shou
libie chiteng wo xiongkou

I'm still ioving you ni jiuzai xuanzhezhong
shuakaile wo de shou wang ji suoyou

xin buhui lei buliu ni qibuqile wo
ai bu you hen bu zou ta jiu zai ni shenhou
clock10-21-2009, 06:54 PM
Yorum: #29
Go

Do you have to go
I have to let you go now
Do you have to go
I have to let you go now

Amumardo hajima gunyanga
irohge urge nwadwo jongmar goenchanha
niga ne gyothe isso molladon go pun
weroume igsughan na inde

Mianhe hajima tonado doe
to dashi yejonuro doragamyon doe
ni mam phyonanhe jirsu ige
gutero doragaso norur ijojurge

Please tell me
I've got to make him come back to me
I should say Don't leave me
Baby don't ever leave
nar boryosonun andoendago gureson andoendago
Deep in my soul
I know that you're my destiny
hajiman norur bud jabasonun andoe
honjaso himdur dorado nor boneyaman he

I can't be your lover anymore
I can't be your lover anymore
No more anymore
I can't be your lover anymore
I can't be your lover anymore
No more anymore

Gog jongdo hajima morunche he
jaku nega guromyon medallige doe
nuni apha nunmuri goyodon go pun
gumbang nanun goenchanha jirthende

Please tell me
I've got to make him come back to me
I should say Don't leave me
Baby don't ever leave
nar boryosonun andoendago gureson andoendago
Deep in my soul
I know that you're my destiny
hajiman norur bud jabasonun andoe
honjaso himdur dorado nor boneyaman he

But something tells me
jebal nar tonaji mallago norur bud jabgo
ewonhamyonso marur heborka
Don't leave me tonight
Don't leave me tonight

Deep in my soul
I know that you're my destiny
hajiman norur bud jabasonun andoe
honjaso himdur dorado nor boneyaman he

Do you have to go
I have to let you go now
Do you have to go
I have to let you go now
Do you have to go
I have to let you go now
Do you have to go
I have to let you go now


konglish by warghalv
clock10-21-2009, 06:56 PM
Yorum: #30
Xcstasy (English Version)

(Floss P) Game Cold Like The Pole in The Winter
Picturing positions to smash feeling to hither
I want it in the kitchen on the counter top hit the spot
Till the cops start to knock
Wake up the whole block
How you want it baby
On the hood of the car
From the back to the front
heels on in the living room in Cancun
Feel the breeze
Strawberries on your stomach to spread the whip cream

(Chorus) I know you want me baby
So how do you want me baby?
I know you love this baby
Ooh slow down baby

(E-Z) Ez does it do it easy
Touch tease and please me
Tell me how you want it
However do you need me
Passion and
You're right next to me
Tell me all your deepest
till sunrise
Holding you so tight
How do you want it
I'm yours tonight
Baby V with the recipe
To give real love
Live it up and rock the party

(Hee-jin) If you wanna have a little fun with me
You gotta show me a little bit more
If you wanna have a little
You gotta show me a little bit more

(Mi-youn) If you really wanna go with me
Baby you gonna lose control
Ooh baby I'm not that easy
You'd better just let me go

(Hee-jin) I'm not going to wait on you so
You'd better step up boy
Step up step up boy

(Chorus) I know you want me baby
So how do you want me baby?
I know you love this baby
Ooh slow down baby

I know you want me baby
So how do you want me baby?
I know you love this baby
Ooh slow down baby

(Tupac) I'm sitting here hoping that we can find some way to kick it
Even though I got ya diggests gotta struggle to resist it
I slowly advance so lest my chance not to miss it
You blow me kisses when he ain't looking at your heart's took it
My only wish is that you change your mind and think you should
Wanna take you there but you scared to follow come see tomorrow
Hoping I can take you through the pain and sorrow let you know I care
And someone's there for your struggle
Depend on me when you have needs or there's trouble
I wanna give you happiness or maybe even more
I told you before no time to waste
We can hook up at the store
Can you get away get away

(Eun-hye) If you really wanna go with me
Baby you gonna lose control
Ooh baby I'm not that easy
You'd better just let me go

(Eun-jin) I'm not gonna waste my time so
You'd better run up boy
Run up run up boy

(Chorus) I know you want me baby
So how do you want me baby?
I know you love this baby
Ooh slow down baby

I know you want me baby
So how do you want me baby?
I know you love this baby
Ooh real slow baby

(Floss P) Floss P represent
Let 'em know
Move your body
Let the music take you out of control
Rock the party put it down
From LA to Seoul
Get it jumping
Hot like live wire
Nobody does it better
Got the world on fire
Floss the overlord
Give them want they want more
100% pure rugged
Pump it in your jeep
When you cruise the block
Turn the volume up
Let the system rock uh
We make hits steady
Chasing the chips
International thug dish
Can't it just love this
World famous collaborate with the greatest
Tupac and Baby VOX
So dangerous

(Chorus) I know you want me baby
So how do you want me baby?
I know you love this baby
Ooh real slow baby
[-]
Hızlı Cevap
Konu
İfadeler
:) :s :huh:
;) :cool: :D
:P :angel: =[]
=# :{} :(
[Daha fazla göster]
Yararlı linkler: KT Kuralları, Kore, Kore Dizileri, izle
Site içerik sağlayıcı: Koreanturk.com (Official)