Görüntüleme Tercihi Konu Görünümü | Tam Görünüm
Korean United Flag


clock03-29-2010, 12:06 AM
Yorum: #1
[Resim: korean%20united%20flag-vs.gif]

국기의 뜻과 의미한반도기의 유래는 1963년 스위스 로잔에서 열린 도쿄올림픽 단일팀구성을 위한 남북체육회담 때부터이다. 단일팀을 구성하는 과정에서 아리랑을 단가로 하기로 합의했다. 그리고 단일기문제는 국제올림픽위원회(IOC)에 위임했다. 그러나 단기제정문제를 둘러싼 문제때문에 결국 단일팀구성은 실패한다.

그로부터 26년후인 1989년 북경아시안게임 단일팀구성을 위한 남북체육회담 개최되었다. 회담과정에서 단기제정문제가 논의 되었다. 남측은 흰색바탕에 녹색 한반도지도가 그려지고 그아래에 KOREA 라는 문구를 새긴기를 제시했고 북측은 흰색바탕에 황토색 한반도지도가 그려지고 그아래에 KORYO 즉 고려를 영문으로 새긴기를 제시했다. 그리고 남과 북은 절충을 거듭한 끝에 결국 흰색바탕에 파란색 한반도지도가 새겨진기를 정식단일기로 제정하기로 결정함으로서 한반도기는 이렇게 탄생되었다.

그러나 남과북이 북경아시안게임에 별개로 참가하면서 한반도기는 공식적으로 사용되지못한다. 하지만 한반도기는 북경아시안게임때 비공식적으로 모습을 드러내기 시작했다. 그것도 응원기자격으로 나타난것이다. 그리고 한반도기가 공식적으로 사용되기 시작한것은 1991년 일본 지바에서 열린 세계탁구선수권대회 때부터이다 바로 그때부터 한반도기가 남북한단일기로 게양된 것이다. 한반도기가 던져준 충격과 센세이션은 엄청난 것이엇다. 스포츠계는 물론 사회 전반에 확대되는 것이엇다.

학생들은 물론 모든국민들은 이깃발이 평화와 화합의 상징으로 인식하기 시작 했다.

그리고 이깃발는 통일운동의 상징적 존재서의 역활도 하게된다.

1991년 세계탁구선수권대회를 시작으로 같은해 세계청소년축구선수권대회 그리고 2000년 시드니올림픽의 남북동시입장과 동시응원, 2002부산아시안게임, 2003년 아오모리 동계아시안게임, 대구유니버시아드대회의 남북동시입장에 사용되었다. 그리고 1998년 방콕아시안게임과 1999년의 남북통일농구대회 2001년 오사카 세계탁구선수권대회때의 남북동시응원 2002년 통일축구대회의 응원기로 사용되었다. 그런데 일설에 의하면 한반도기는 재일 대한민국민단과 재일 조총련이 합의해서 만들었다는 설이 있다.그리고 일각에서는 한반도 동쪽의 외딴섬인 독도를 새긴 한반도기를 게양해야 한다는 목소리까지 나왔다.

실제로 독도가 새겨진 한반도기가 실제로 존재하고 있었다.

더구나 그존재는 여러경로를 통해 그존재가 확인 되엇는데 지난2003년 아오모리동계아시안게임에서의 남북동시입장때 그존재여부가 확인되었다.=====한반도기의 뜻과 의미=====

-흰색-

평화와 순결, 통일과 희망을 상징하고 이를 염원

-파란색 한반도지도-

조국의 통일과 민족의 화해, 한반도의 화해와 통일 그리고 평화를 상징출저: cafe.daum.net/skyscrapers
clock07-07-2012, 06:00 PM
Yorum: #2
Konu kilitlenip çöp kutusuna taşınmıştır. Sebepleri ise şunlar olabilir;

*Başka kore forumlardan alıntı olduğu için
*Gereksiz bir konu olduğu için
*Forumda açılan başka bir konu ile aynı içerikte olduğu için
*Download konusu ise linkler ölmüş olduğu için
*Video konusu ise videolar ölmüş olduğu için

Konunuzun çöp kutusuna atılmasının haksız olduğunu düşünüyorsanız lütfen yeniden incelenmesi için konuyu bildir butonunu kullanarak yöneticilerimize iletiniz. Teşekkürler.Yararlı linkler: KT Kuralları, Kore, Kore Dizileri, izle
Site içerik sağlayıcı: Koreanturk.com (Official)